Chicken & Hen

 • (EN)Whole Frozen Hen
 • Hen Feet
 • Chıcken Breast Fıllet
 • Chıcken Half Breast Fıllet
 • Chıcken Leg Quarter
 • Chıcken Drumstıck
 • Chıcken Thıgh
 • Chıcken Whole Wıng
 • Chıcken Feet
 • Chıcken Taıl
 • Chıcken Upper Back
 • Chıcken Lower Back
 • Chıcken Gızards
 • Chıcken Schnıtzel
 • Chıcken Nugget
 • Chıcken Cordon Bleu
 • Chıcken Croquette
 • Chıcken Burger
 • Chıcken Hamburger
 • Chıcken Doner

Our Brands